INIȚIATIVE ȘI PROPUNERI

Vasile Toma - Respect si Implicare

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

3. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)

5. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

10. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII"

11. Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

16. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

17. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

18. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

19. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară

20. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

21. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

23. Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

24. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

25. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

26. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

27. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

28. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

29. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare

30. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a art.42 lit.o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

33. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

34. Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

35. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţată Românească şi Brună

36. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

37. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

38. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

39. Propunere legislativă privind Legea muntelui

40. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

41. Propunere legislativă privind Codul administrativ al României

42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

43. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

45. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

46. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

47. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale

48. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale şi Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek şi Bozicnik contra Sloveniei

49. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană

50. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi a Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

51. Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

52. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

53. Propunere legislativă privind destinaţia unor terenuri şi a construcţiilor edificate pe acestea

54. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

55. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

56. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti

57. Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic

58. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

59. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

60. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

61. Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

62. Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor

63. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României

64. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

65. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

66. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

67. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

68. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

69. Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016

70. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative

71. Propunere legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul administraţiei publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă

72. Propunere legislativă privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu şofer “VTS”

73. Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

74. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

75. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

76. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare

77. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

78. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţei naţionale nr.1/2011

79. Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

80. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

81. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

82. Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei

83. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român"

84. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe

85. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit

86. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive

87. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul

88. Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași

89. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat

90. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989”

91. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

92. Propunere legislativă privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă

93. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional ”Mihail Kogălniceanu”

94. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

95. Propunere legislativă privind prevenția și depistarea precoce a diabetului

96. Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României

97. Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate"

98. Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

99. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

100. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003

101. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea de facilități conducătorilor auto care si desfasoara activitatea in domeniile transport de calatori si transport de marfa

102. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

103. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public

104. Propunere legislativă privind prelungirea valabilității programelor de transport județean

105. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății